Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
UNITED KLUBOVNA 

Tyto Všeobecné obchodní podmínky se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“).
 
I. Úvodní ustanovení a vymezení pojmů

 1. Následující Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) vydává obchodní společnost Ostrovy s.r.o., IČ 27232948, se sídlem Terronská 3, Dejvice, 160 00 Praha 6, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 106391 (dále jen „Pořadatel“ nebo také „Prodávající“), která je pořadatelem akce www.unitedklubovna.cz (dále jen „Akce“), případně jiných kulturních akcí pořádaných Pořadatelem, na které se tyto VOP rovněž přiměřeně použijí.
 2. VOP tvoří nedílnou součást kupní smlouvy o koupi vstupenek na Akci (dále jen „Kupní smlouva“).
 3. Předmětem VOP je úprava smluvních vztahů mezi osobou, která vstupuje do smluvního vztahu s Pořadatelem (dále jen „Účastník“ nebo také „Kupující“) při koupi vstupenek.
 4. Objednávka vstupenek přes internet zahrnuje přijetí VOP, se kterými se Účastník může seznámit na internetových stránkách Akce www.unitedklubovna.cz, které jsou účinné v den uskutečnění objednávky či koupě vstupenky.
 5. Internetovým obchodem se rozumí on-line systém provozovaný na internetu na doméně (URL) www.unitedklubovna.cz nebo www.ticketstream.cz který umožňuje uzavírat Kupní smlouvy mezi Pořadatelem a Účastníkem prostřednictvím prostředků komunikace na dálku. Účastník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy.
 6. V případě osobního nákupu vstupenky prostřednictvím pokladny se na uzavřený́ smluvní́ vztah nepoužijí ta ustanovení VOP, která́ z důvodu jejich povahy nelze na takto vzniklý smluvní́ vztah aplikovat.
 7. Vstupenkou se rozumí Elektronická vstupenka ve formátu pdf zaslána Účastníkovi e-mailem po provedení platby on-line nebo po připsání platby Účastníka na bankovní účet Pořadatele při platbě bankovním převodem.
 8. Kupní smlouvou se rozumí kupní smlouva ve smyslu ust. § 2079 a násl. občanského zákoníku uzavřená mezi Pořadatelem jako prodávajícím a Účastníkem jako kupujícím prostřednictvím Internetového obchodu.
 9. Objednávkou se rozumí elektronický závazný návrh na uzavření Kupní smlouvy, který vzniká vyplněním nezbytných údajů v objednávkovém formuláři (např. množství, dodací adresa) a jeho odesláním Prodávajícímu prostřednictvím Internetového obchodu.
 10. TICKETSTREAM s.r.o., se sídlem náměstí Vladimírova 567/11, Nusle, 140 00 Praha 4, IČO: 26695944, zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem pod sp. zn. C 87942 je poskytovatelem ticketingových služeb, přes které Pořadatel uskutečňuje prodej Vstupenek prostřednictvím internetových stránek  www.unitedklubovna.cz (případně internetových stránek www.ticketstream.cz). VOP Pořadatele jsou nadřazeny obchodním podmínkám společnosti TICKETSTREAM s.r.o.. V případě sporu se vzájemná práva a povinnosti stran řídí VOP Pořadatele.
 11. Spotřebitelem se rozumí dle těchto VOP osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Spotřebitel se řídí VOP v rozsahu, v jakém se ho týkají, občanským zákoníkem a zákonem o ochraně spotřebitele.
 12. Ostatní́ nedefinované́ pojmy mají́ svůj obvyklý́ jazykový́ význam, pokud z kontextu nelze dovodit jinak.

II. Objednávka, uzavření Kupní smlouvy

 1. Ceny Vstupenek jsou vyjádřeny v českých korunách nebo v EUR včetně DPH. Společnost je plátcem DPH. Náklady vzniklé Účastníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy přes internet (náklady na internetové připojení), si hradí Účastník sám. Kupní cenu Vstupenky může Účastník uhradit v rámci Internetového obchodu platební kartou nebo jinými způsoby, uvedenými v prodejním formuláři Ticketstream.
 2. Podmínky a postup Objednávky Vstupenky prostřednictvím Internetového obchodu:
  • Kupující vybere počet Vstupenek. Kupující má povinnost vyplnit další údaje požadované k vytvoření Objednávky, zejména vybrat způsob platby kupní ceny, své identifikační a kontaktní údaje v rozsahu nezbytném pro uzavření Kupní smlouvy.
  • Kupující má možnost před odesláním Objednávky zjišťovat a odstraňovat chyby vzniklé při zadávání dat v Objednávce, zejména má možnost jednotlivé položky z virtuálního košíku odstraňovat a kontrolovat a měnit údaje uvedené v Objednávce, především množství a druh Vstupenek, kontaktní údaje či způsob platby. Pořadatel neodpovídá za chybné údaje zadané Kupujícím při uzavírání internetových rezervací (kategorie Vstupenek, jméno, příjmení, email, telefon, atd.).
  • Odeslání Objednávky kliknutím na tlačítko „OBJEDNAT“ nebo ekvivalent se považuje za návrh Kupujícího na uzavření Kupní smlouvy.
  • Po úhradě kupní ceny elektronické Vstupenky je tato Kupujícímu zaslána na e-mail uvedený v Objednávce. Přijetím potvrzení objednávky na e-mailovou adresu zadanou Kupujícím je uzavřena Kupní smlouva. V případě, že Kupující zadal chybné kontaktní údaje, v důsledku čehož mu potvrzení Objednávky nemůže být doručeno, je Prodávající oprávněn Objednávku stornovat.
  • Správa rezervací v účtu Kupujícího je podmíněna registrací na www.ticketstream.cz a užitím loginu (e-mailu) Kupujícího v nákupním formuláři při nákupu Vstupenek, pod kterým je Kupující na stránce www.ticketstream.cz registrován.
 3. Prodávající tímto ve smyslu § 1740 občanského zákoníku předem vylučuje možnost přijetí nabídky s dodatkem nebo výhradou. Toto ujednání je oboustranné, přičemž Kupní smlouva vždy vzniká na základě bezvýhradného přijetí návrhu druhé strany.
 4. Prodávající je oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky (např. neobvyklé množství Vstupenek) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení Objednávky (písemně či telefonicky). Nepotvrdí-li Kupující Objednávku, může Prodávající, požadovat úhradu celé kupní ceny ještě před odesláním Vstupenek Kupujícímu, jinak je Prodávající oprávněn Kupní smlouvu neuzavřít. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.
 5. Prodávající́ neodpovídá́ za platnost a pravost Vstupenky zakoupené́ mimo Internetový obchod. Padělání Vstupenky je trestné.
 6. Pro vztahy z Kupní smlouvy se užije české právo. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Kupující je oprávněn zadat údaje v rámci Objednávky rovněž v jiném než českém jazyce, pokud je tento pro Prodávajícího srozumitelný (jazyk anglický).

III. Práva a povinnosti z Kupní smlouvy

 1. Prodávající je povinen dodat Kupujícímu objednané Vstupenky za sjednanou cenu a Kupující je povinen Kupní cenu uhradit.
 2. Kupující je oprávněn zvolit si jeden ze způsobů úhrady Kupní ceny a dalších informací, které jsou uvedeny v dynamických informačních polích dostupných v průběhu vytváření Objednávky. Při platbě předem převodem na účet se nepoužije ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku. Bližší informace o způsobech úhrady kupní ceny jsou Kupujícímu zpřístupněny na stránkách www.unitedklubovna.cz v sekci „Vstupenky“ a v čl. II. odst. 1 VOP.

IV . Reklamace

 1. Pořadatel nabízí pouze datované vstupenky k využití volného času. Ve smyslu ustanovení § 1837 písm. j) občanského zákoníku proto není Účastník oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy, a to ani v případě uzavření smlouvy prostředky komunikace na dálku.
 2. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu programu, účinkujících, termínu a místa konání Akce. Změna tohoto charakteru nezakládá právo Kupujícího k vrácení Vstupenky. Nákupem Vstupenky bere Kupující toto právo na vědomí.
 3. Dojde-li ke zrušení Akce bez náhrady, na který si Kupující již zakoupil Vstupenku, bude Kupujícímu vráceno vstupné v plné výši za těchto podmínek: Pokud se jedná o Vstupenku zakoupenou přes Internetový obchod, bude Kupujícímu vrácena zaplacená cena po písemném uplatnění reklamace na e-mailové adrese tickets@metronome.cz způsobem, kterým byla Vstupenka Kupujícím uhrazena. Reklamace musí obsahovat kopii Vstupenky v PDF. Toto ustanovení se neuplatní pro vztahy ujednané mezi Pořadatelem a Kupujícím – podnikatelem.
 4. Odstavec 3. tohoto článku IV. se neuplatní na případy, kdy dojde ke zrušení Akce z důvodů, které nezavinil Pořadatel, zejména na případy zrušení Akce bez náhrady z důvodů vyšší moci a zároveň právní předpisy či jiná opatření orgánů státní správy účinná v té době umožní Pořadateli zvolit jiné řešení dané situace nebo nabídne-li Pořadatel Účastníkovi náhradní termín Akce. Neuplatní se rovněž v případě, kdy Účastník zvolí výměnu Vstupenky za Vstupenku na jinou kulturní akci pořádanou Pořadatelem.
 5. V případě zrušení a přesunutí Akce na jiný termín, zůstávají zakoupené Vstupenky v platnosti.
 6. Již zakoupené Vstupenky nelze vracet nebo vyměňovat vyjma výslovně uvedených případů.
 7. Za ztracené či zničené Vstupenky se neposkytuje náhrada.
 8. Pořadatel nenese odpovědnost za to, že Kupujícímu nebude doručena Vstupenka z důvodů spočívajících na straně Kupujícího, zejména pak z důvodu, že Kupujícímu nelze doručit elektronickou Vstupenku na zadaný e-mail (např. přeplněná schránka, spam filtr atd.)
 9. V případě, že Kupující neobdrží elektronickou Vstupenku nejpozději do 1 hodiny od zaplacení vstupného (v případě bankovního převodu do 5. dne od jeho uskutečnění), je povinen neprodleně kontaktovat správce ticketingového systému – společnost TICKETSTREAM s.r.o. a to e-mailem na adrese info@ticketstream.cz  a oznámit, že uhrazená Vstupenka nebyla doručena. Pro tyto účely je Kupující povinen sdělit TICKETSTREAM s.r.o. jméno, příjmení a e-mail, které uvedl jako kontaktní, resp. jako identifikační při nákupu vstupenky. V případě, že TICKETSTREAM s.r.o. zjistí, že Vstupenka skutečně nebyla Kupujícímu v řádné lhůtě doručena, byla splněna lhůta pro reklamaci a nepůjde o případ uvedený v předchozím odstavci 6 tohoto reklamačního řádu, bude Vstupenka Kupujícímu opětovně zaslána společností TICKETSTREAM s.r.o., a to na Kupujícím zadaný e-mail.
 10. Reklamovat podle těchto VOP nelze v žádném případě Vstupenky zakoupené mimo Internetový obchod.

V. Práva duševního vlastnictví

 1. Účastník nenabývá žádná práva duševního vlastnictví, a to zejména autorská práva, průmyslová práva a ani mu není udělena jakákoli licence či jiné povolení k užití názvů, znaků, symbolů, log, značek a jiných znaků Akci, k nimž vlastnické právo svědčí Pořadateli.

VI. Odpovědnost

 1. Pořadatel nenese odpovědnost za škodu způsobenou krádeží na věcech vnesených, které nebyly uloženy v místě k tomu určeném. Každý Účastník nese odpovědnost za újmu, kterou způsobí třetím osobám a odpovědnost za škodu na majetku způsobenou Pořadateli i třetím osobám během návštěvy na Akci.
 2. Odpovědnost Pořadatele za škodu způsobenou Účastníkovi – spotřebiteli se řídí příslušnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.
 3. Je-li stranou Kupní smlouvy Účastník – podnikatel, odpovídá Pořadatel za škodu způsobenou zaviněným porušením povinností z Kupní smlouvy.
 4. Účast na Akci je dobrovolná. Každý Účastník nese plnou odpovědnost za sebe a své činy před, v průběhu i po skončení Akce a za jakékoli škody, které způsobí. Pořadatel nepřebírá odpovědnost za škody způsobené v průběhu Akce jednotlivými Účastníky.
 5. Pořadatel neodpovídá za zdravotní stav Účastníka Akce. Účastí na Akci Účastník prohlašuje, že jeho zdravotní stav není překážkou přítomnosti na Akci.
 6. Na Akci je zakázáno požívání jakýchkoliv návykových a psychotropních látek, vyjma nápojů obsahujících alkohol, které je možné v prostorách Akce zakoupit. V areálu Akce platí přísný zákaz manipulace s otevřeným ohněm mimo vyznačené prostory.
 7. Účastník se zavazuje dodržovat pravidla společenského soužití a nebude uplatňovat jakékoli fyzické násilí či nevhodné chování vůči ostatním Účastníkům. Noční klid se řídí platnou legislativou ČR.
 8. Pořadatel Akce je oprávněn rozhodnout o vyloučení Účastníka z Akce v případě, že se Účastník opakovaně neřídí pokyny organizátorů, porušuje VOP, Návštěvní řád, nebo práva ostatních účastníků Akce, a to bez nároků na vrácení vstupného či nároků na náhradu jakýchkoliv dalších nákladů.

VII. Účast na Akci

 1. Cena vstupného na Akci a Vstupenka opravňuje ke vstupu na veškeré umělecké produkce Akce, nezahrnuje náklady na ubytování a stravu v místě konání Akce.
 2. Vstupenka je nepřenosná a Vstupenky zakoupené za zvýhodněnou cenu v předprodeji jsou dále neprodejné.
 3. Účastník se zavazuje v plném rozsahu dodržovat provozní řád centra, ve kterém se Akce koná a organizační řád Akce.
 4. Vstup zvířat je na Akci zakázán.
 5. Účast nezletilých v místě Akce je možný pouze v doprovodu Účastníka Akce staršího 18 let a za zpřísněných podmínek, které jsou v souladu s právním řádem České republiky. Účastník v takovém případě plně zodpovídá za nezletilého, přičemž se zavazuje zajistit, že se nebude účastnit aktivit, které by mohly ohrozit jeho mravní vývoj. Provozovatel nezajišťuje hlídání ani dohled nad nezletilými v průběhu Akce.
 6. Fotografování, či pořizování jakýchkoliv záznamů je umožněno pouze oprávněným osobám určeným Pořadatelem.
 7. Účastí na Akci uděluje Účastník Pořadateli souhlas se zveřejním ilustračních fotografií. Pokud Účastník nesouhlasí se zveřejněním svých fotografií, je povinen oznámit tuto skutečnost Pořadateli při registraci na Akci.
 8. V prostorách Akce jsou účastníci povinni dodržovat pokyny organizátorů a současně dodržovat pravidla společenského soužití a dále dodržovat všechny podmínky VOP.

VIII. Možnost mimosoudního řešení sporů

 1. V případě vzniku sporu mezi Kupujícím – spotřebitelem a Prodávajícím, vyplývajícího z Kupní smlouvy, je Kupující oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody s Prodávajícím, prostřednictvím kontaktních údajů dostupných na internetových stránkách České obchodní inspekce. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro Kupujícího zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro Kupujícího je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná.
 2. Mimosoudní řešení sporu seřídí § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20n zák. o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy Kupující poprvé u Prodávajícího uplatnil nárok, který je předmětem sporu (např. od okamžiku první reklamace zboží nebo od okamžiku žádosti o vrácení kupní ceny po platném odstoupení od smlouvy v případě prodlení Prodávajícího s jejím vrácením).
 3. Kupující, kteří mají bydliště v jiném členském státě EU, v Norsku nebo na Islandu, jsou oprávněni podat návrh k mimosoudnímu řešení svého sporu s Prodávajícím prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jejich bydliště; seznam příslušných spotřebitelských center je dostupný na stránkách Evropské Komise.

IX. Závěrečná ustanovení

 1. Pokud je kupující zahraničním subjektem, použije se na právní vztah vzniklý z Kupní smlouvy nebo na jakýkoliv jiný právní vztah vzniklý v souvislosti s využitím služeb internetového obchodu české právo. Současně je výslovně vyloučena aplikace Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží.
 2. Prodávající je oprávněn k činnostem souvisejícím s provozováním Internetového obchodu na základě živnostenských oprávnění a jeho činnost nepodléhá jinému povolování.
 3. Kupující má možnost sdělit Prodávajícímu případné stížnosti v písemné formě, popř. elektronicky prostřednictvím e-mailu na adresy Prodávajícího uvedené v čl. 1.1.2. Prodávající bude reagovat na doručenou stížnost ve stejné formě, v jaké mu byla doručena (písemně, popř. elektronicky na emailovou adresu Kupujícího). Kupující si však vyhrazuje právo nereagovat na stížnosti třetích osob, které neuzavřely s Prodávajícím Kupní smlouvu.
 4. V případě, že by některé ustanovení těchto Obchodních podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí Obchodních podmínek nebo Kupní smlouvy.
 5. Toto znění Obchodních podmínek je účinné od 4.12.2023