GDPR

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

dle čl. 13
NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 

ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“)

 1. Kontaktní údaje správce: Ostrovy s.r.o., Terronská 873/3, 160 00 Praha 6, IČ: 27232948, e-mail: info@unitedislads.cz
 2. Účely zpracování a právní základ pro zpracování: Správce při online prodeji vstupenek na webové stránce www.unitedklubovna.cz na kulturní a volnočasové akce zpracovává tyto Vaše osobní údaje: titul, jméno, příjmení, telefon a e-mailovou adresu. Tyto Vaše osobní údaje je oprávněn zpracovávat na základě právního titulu plnění smlouvy, neboť je nezbytné Vás identifikovat a kontaktovat. E-mailová adresa je zpracovávána za účelem zaslání vstupenek a telefonní číslo za účelem kontaktování Vaší osoby v případě, že by došlo k organizačním změnám těsně před konáním akce a jiné prostředky komunikace by nebyly dostatečně rychlé a efektivní. V průběhu konání akce mohou být pořizovány fotografie dokumentující její průběh, a to na základě právního titulu veřejného zájmu, který spočívá ve výkonu zpravodajské licence a informování veřejnosti o společenském a kulturním dění v obci.
 3. Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů a případný úmysl předat údaje do třetí země: Na osobní údaje může pouze nahodile nahlédnout společnost, která pro správce spravuje systém, prostřednictvím kterého dochází k online prodeji vstupenek. Tato společnost osobní údaje nezpracovává, ale pouze v případě servisních činností a oprav systému může data vidět. Osobní údaje nejsou nikomu předávány.
 4. Doba uložení osobních údajů: Prodávající uchovává po neomezenou dobu údaje o všech kupujících a využívá je za účelem zasílání obchodních sdělení týkajících se Akcí. Kupující může při objednávce odznačit zřetelně vyznačené políčko, že si zasílání obchodních sdělení nepřeje (potom jsou všechny jeho údaje smazány po skončení akce, na kterou si koupil vstupenky). Pokud si kupující zasílání obchodních sdělení nepřeje až následně, zruší jejich zasílání jednoduše odpovědí e-mailem, v němž napíše, že nechce nadále žádná obchodní sdělení dostávat; v takovém případě jsou jeho osobní údaje po skončení akce, na kterou si koupil vstupenky smazány. Kupující také může za účelem vyjádření nesouhlasu se zasíláním obchodních sdělení přímo kontaktovat prodávajícího.
 5. Máte právo požadovat od správce přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popř. omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů. Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními GDPR a souvisejících právních předpisů.
 6. Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení GDPR.
 7. Svá práva uvedená v odst. 6 můžete uplatňovat následujícími způsoby:
  - písemně poštovní zásilkou na adrese správce nebo pověřence, kde podpis subjektu musí být úředně ověřen
  - e-mailem správci nebo pověřenci, kde musí být elektronický podpis opatřený kvalifikovaným certifikátem
  - datovou schránkou.
 8. V případě, že by správce hodlal Vaše osobní údaje zpracovávat pro jiný účel, než pro který byly shromážděny, budete o tomto jiném účelu i dalších souvisejících skutečnostech vždy předem informování a dále bude postupováno v souladu s platnou legislativou.
 9. Vaše osobní údaje jsou poskytovány a chráněny v souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ ES a dalšími právními předpisy upravujícími ochranu osobních údajů.